en-gbltr{"twitter":0,"plusone":0,"facebook":0,"style":"modern"}utf-8 KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU /templates/yoo_avanti/apple_touch_icon.png"> tm-sidebars-1 tm-isblog tm-navbar-sticky tm-header-offset
tm-navbar-wrapper-animatedata-uk-sticky="{media: 767,top: -250,clsinactive: 'tm-navbar-wrapper'}"

 • O Nama
 • Usluge
 • KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 • KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  Primena “Uredbe za bezbednost i zdravlje na radu na privremenim i pokretnim gradilištima” počela je od jula 2011. godine i ogleda se u tome da su investitori u obavezi da angažuju koordinatore za bezbednost i zdravlje na radu u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova.

  Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. S tim što treba napomenuti da se svako pravno lice koje izvodi radove tretira kao izvođač.

  Obaveze koordinatora u fazi projektovanja su:

  1) vrši koordinaciju primene načela prevencije;
  2) izrađuje Plan preventivnih mera kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu;
  3) vodi računa da se pri izradi Plana preventivnih mera, kada je potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta;
  4) priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu.

  Obaveze koordinatora u fazi izvođenja radova su:

  1) vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
     (1) odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
     (2) procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
  2) koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica
  3) predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera
  4) organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
  5) obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
  6) koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
  7) preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
  8) obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.

  uk-contrast